• GDPR

Du som kommer i kontakt med Shamsen kan känna dig trygg med att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt, precis som lagen föreskriver. Din integritet är viktig för oss, liksom din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter. Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Dataförordningen kräver att vi behandlar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och transparant vis, så att du själv kan ha kontroll över uppgifterna.

Dina personuppgifter får endast användas vid uttryckligt berättigade och tydligt angivna ändamål, och de får inte användas på sätt som är oförenliga angivna ändamål.

Personuppgifterna som används måste vara relevanta och inte för omfattande i förhållande till angivna ändamål. De får inte användas på annat sätt än det angivna.

Uppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Shamsen ska utan dröjsmål vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga uppgifter raderas eller rättas.

Dina personuppgifter får heller inte lagras i en form som möjliggör identifiering av dig, och endast sparas den tid som krävs för det ändamål för vilket uppgifterna behandlas.

Dataförordningen kräver att Shamsen skyddar dina uppgifter från bland annat obehörig och otillåten behandling, och vi måste vidta nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från bland annat stöld eller skada, för att därmed uppfylla lagens krav på sekretess.

Shamsen behandlar personuppgifter först efter att ha stöd av minst en av nedanstående rättsliga grunder:

  • Ditt samtycke, där du medger behandling av dina personuppgifter för något eller några specifika ändamål.
  • Ett avtal – där du har ingått ett skriftligt avtal med Shamsen där du medger behandling av dina personuppgifter.
  • Vid rättslig förpliktelse, d v s när Shamsen måste samla in personuppgifter för att uppfylla lag eller författning.
  • Shamsen (den personuppgiftsansvarige) får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades, och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet

Shamsen samlar in personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid uppdrag och insatser inom Shamsens verksamhetsområde.
  • Vid avtal med kunder och leverantörer.
  • När du själv fyller i dina kontaktuppgifter på vår webb-plats.
  • När du kontaktar oss via webbplatsen, e-post, telefonsamtal, sms och/eller sociala medier.
  • När du ansöker om anställning hos Shamsen.
  • Uppgifter om dig lämnas även när du besöker vår webbplats via platsdata och annan kommunikationsdata samt IP-adress, webbläsartyp mm.

Dina personuppgifter hanteras mycket restriktivt och förs inte vidare till tredje part utan ditt samtycke, utom i de fall där den personuppgiftsansvariges (Shamsens) intressen väger tyngre än den registrerades och där en behandling av personuppgifter är nödvändig.

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen, eller så länge som uppgifterna måste sparas enligt lag.

Därefter raderas dina uppgifter, och de kan då inte längre återskapas.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som hanteras av Shamsen, samt ändra felaktigheter. Du har även möjlighet att kontakta Datainspektionen.